bannerzz

گفتاورد هنر

doroogh

bartok

رقابت برای اسب هاست، نه برای هنرمندان
هنر و عشق چیزهائی هستند که زندگی کردن را ارزشمند میکنند
هدف از هنر شستن خاک روزمرگی از روح ما است
هنر چیزیست که به زندگی ارزش زنده ماندن را میدهد. بله، شما غذا دارید، سرپناه دارید. اما چیزهائی که شما را میخنداند، گریه میاندازد، در ارتباط قرارتان میدهد، باعث میشود که عاشق شوید، همه از طریق هنر رسانه میشوند. آنها مخلفات نیستند.
برگشت به صفحه هنر


برگشت به خانه